Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8-9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 52 Next Page
Page Background

6

7

Okur Vizyon

O

kur Makina olarak kendimizi

2023 hedeflerine hazırlıyo-

ruz. Bu hedeflere ulaşmak

için en önemli araçlar olan eğitim,

üretim geliştirme ve konforu sağla-

yacak şartları yerine getirmeye çalı-

şıyoruz.

İşe yeni başlayan elemanlara oryan-

tasyon eğitimi veriyor, bünyemizde

bulunan teknik elemanlara yabancı

dil ve mesleki gelişim eğitimleri al-

dırmaya devam ediyoruz. Çalışanla-

rımızın, günümüz teknolojisini takip

edebilmesi için kaynak teknik eği-

timlerini ve sertifika programlarını

da sürdürmekteyiz.

Firmamız iş güvenliği ve işçi sağlığı

ile ilgili olarak Ortak Sağlık ve Gü-

venlik Birimi (OSGB) kapsamında

hizmet almaya devam etmektedir.

Yıllık eğitim planlarımızda periyodik

olarak iş güvenliği konusunda ku-

rum içi eğitimler sürmektedir.

Uzun yıllardır ISO9001 Kalite Belge-

si’ne sahip olan Okur Makina, tüm

ürünlerini CE standartına uygun ola-

rak uzman personeli ile üretiyor.

Eğitim ve Kaliteye Yatırım

Kalite Kontrol Birimimiz, CE stan-

dartlarında üretim hedefini gerçek-

leştirmek için, girdi kontrolden son

kontrole kadar tüm aşamalarda ti-

tizlikle çalışmaya devam etmekte-

dir. Müşteri istek ve şikayetlerini kayıt

altına alıp sonuçlandırıyoruz. Hede-

fimiz her zaman müşteri memnuni-

yet oranını %100 tutturmaktır.

Okur Makina ara eleman yetiştir-

mede de bölgesindeki sanayicilere

örnek olmaya devam etmektedir.

Bölgesindeki Endüstri Meslek Lisesi

ile koordineli bir şekilde geleceğin

teknik elemanlarına yatırım yap-

maktadır. Her yıl düzenli olarak staj-

yer öğrencileri almakta olup birebir

uygulamalı eğitim vererek sektöre

hazırlamaktadır. Stajer öğrencileri-

mizi meslek yüksek okuluna gitme-

ye yönlendiriyor ve mezun olduktan

sonra iş olanağı sağlıyoruz. Üniversi-

te öğrencilerine de yaz stajı döne-

minde kapılarını açan firmamız teo-

rik olarak öğrendikleri bilgileri pratik

uygulamalı olarak pekiştirmelerini

sağlamaktadır.

ISO9001 Kalite

Belgesi’ne sahip

olan Okur Makina,

tüm ürünlerini CE

standartına uygun

olarak uzman

personeli ile üretiyor.

OKUR

Geleceğe Hazırlanıyor

Okur Makina hedeflerine ulaşmak için çalışanlarına, eğitim, gelişim ve konforu

sağlayacak şartları yerine getiriyor. Firma özel önem verdiği iş güvenliği için de

danışman bir firma ile çalışıyor

Muhasebe ve Finans

Teknik Ofis